(English text below)

Inleiding
MECC Maastricht B.V. (hierna te noemen "MECC"), streeft er naar dat persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. MECC houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MECC Maastricht B.V., Dubois Domein 5a, 6229 GT Maastricht

Verwerking van persoonsgegevens
MECC legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u deelneemt aan een beurs of congres, een abonnement neemt op een van onze nieuwsbrieven, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met MECC. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens, socio-demografische kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses. MECC gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van MECC op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen, echter alleen wanneer u hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces van een beurs, dan kan dit adres gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van MECC. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat uw e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door MECC of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door MECC zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail) kunt u zich afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail. Indien dit niet mogelijk is, kunt u dit ook schriftelijk doen: MECC Maastricht B.V., t.a.v. Marketing & Communications, Dubois Domein 5a, 6229 GT Maastricht.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van MECC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden m.b.v. Google Analytics, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze optimaliseert MECC haar dienstverlening. Om dit te kunnen doen maakt MECC ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van Cookies door MECC
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. MECC maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van MECC en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Websites van MECC die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Inzage en correctie van uw gegevens
MECC biedt de mogelijkheid uw gegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen aan de hand van uw persoonlijke (profiel) pagina. Tevens kunt u per mail of per post MECC verzoeken om inzage in uw gegevens. Als de informatie onjuist is kunt u deze aanpassen.

MECC en andere websites
Op de sites van MECC treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. MECC kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
MECC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacy beleid van MECC.


Personal data processing
Personal data is captured by MECC in the course of providing its services. This occurs, for example, when you take part in an exhibition or conference, take out a subscription to one of our publications or newsletters, register an interest in one of our services or contact MECC for some other reason. The personal data we hold includes information such as contact details, transaction particulars, socio-demographic details, job details and specified interests.
MECC uses this information to fulfil and process agreements with you, provide other services, operate our internal business processes and inform customers of new and existing products and services provided by MECC. Your details may also be passed to carefully selected third parties to enable them to provide you with information about offers which may be of interest to you, but only if you have given permission for this in advance. If you do not wish to receive this information, you can unsubscribe at any time.

Your e-mail address
If you have specified your e-mail address (e.g. to subscribe to a newsletter), this may be used to inform you as a customer of other relevant products and services provided by MECC that may be of interest to you. If you do not wish to receive this information, you can unsubscribe at any time. You may also have given your consent for relevant information about products, offers and campaigns of MECC or other companies to be sent to your e-mail address from time to time. These companies are carefully selected by MECC.

Unsubscribing
If you no longer wish to receive information about new and existing products and services (by e-mail), you can unsubscribe by contacting the link specified in the e-mail. If this is not possible, you can do so in writing by notifying MECC Maastricht., attn. Marketing & Communications Department, 6229 GT , Maastricht, the Netherlands.

Viewing and correcting your personal data
MECC enables you to view and correct your personal data, for example through your personal profile page. You can also request MECC by mail or by post for access to your data. If the information is incorrect, you may alter it.

Browsing history and IP address
General information on visits to MECC websites is captured and stored without visitors being identified. The purpose of this is to improve the quality of the website and users' browsing experience. This information can also be used to put targeted information on the site. This allows MECC to tailor its services to your wishes. MECC also uses your computer’s IP address for this purpose. The IP address is a number that is automatically assigned to your computer when you browse the internet. This information can also be used to see how the website is being used and for analysis and reporting purposes.

Use of cookies by MECC
A cookie is a small amount of data (a tiny text file) left on your computer by a website. The website tells the web browser you are using (e.g. Internet Explorer) to store these cookies on your computer. MECC uses cookies to collect information about its customers for the purposes of targeted communication, including the provision of service information about our products and targeted marketing of products and services provided by MECC and, in some cases, third parties carefully selected by us. MECC websites that contain advertisements also use cookies. These keep track of what advertisements you have already seen. These cookies are placed by the company responsible for the advertisement, not by MECC.

Refusing cookies
You are always entitled to refuse cookies. To do so you can adjust your browser settings (e.g. Internet Explorer or Mozilla Firefox) to disable all or certain cookies (consult your web browser manual). If you disable cookies, some services may not be available to you.

MECC and other websites
MECC websites contain some links to other websites. However, MECC cannot accept any liability for the handling of your personal data by these parties. For further information, please read the privacy statement (if available) of the website you are visiting.

Amendments
MECC reserves the right to alter this Privacy Statement. Please therefore check this Privacy Statement regularly for the latest version of MECC’s privacy policy.

Dutch Version
This document is a translation of the Dutch original. In case of discrepancy, the Dutch original version shall prevail.